top of page

1. Αντικείμενο της Πολιτικής Απορρήτου της «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.»

1.1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με  την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής  «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.») διατηρεί ιδιαίτερα  εκσυγχρονισμένα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ στην Ελλάδα. Η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» είναι πρωτοπόρος στον  τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και την φιλικότατη εξυπηρέτηση του οδηγού, ενώ παράλληλα τηρεί όλα τα πρότυπα και τις διαδικασίες σε θέματα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και άρτιας εξυπηρέτησης του πελάτη.

1.2. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει στόχο να σας ενημερώσει με διαφανή τρόπο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό ιστότοπο της «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» (https://www.mastercheck.gr) (ο «Ιστότοπος»). Η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών και επισκεπτών του ιστοτόπου της, και για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ), των νόμων 4623/2019 (Α’134) και 4624/2019 (Α’137)] κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή Πολιτική Απορρήτου, με σκοπό να παρέχει στους επισκέπτες/ χρήστες του Ιστοτόπου («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται μέσω του Ιστοτόπου της.

1.3.Τα πλήρη στοιχεία της «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» είναι:

Επωνυμία:  «ΑΒΑΞ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έδρα: Λεωφόρος Αθηνών 107, 10447 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2108099645
Email: info@auteco.gr

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα που κατατείνουν στην αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο  δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια  του, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία  και παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας, στην οποία υπάγεται  η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» και αφορούν σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και οι Νόμοι 4623/2019 (Α’134) και 4624/2019 (Α’137).

3. Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται και Τρόπος Συλλογής

Η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» στο πλαίσιο των υπηρεσιών και λειτουργιών της, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της, καθώς και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται. Ειδικότερα δύναται να συλλέγει τα ακόλουθα:

3.1. Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου: https://www.mastercheck.gr

 •  Δεδομένα που συλλέγονται από τη φόρμα επικοινωνίας

Όταν επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο, θα σας ζητηθεί η χορήγηση ορισμένων πληροφοριών, όπως ενδεικτικά το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και όποια περαιτέρω πληροφορία εσείς μας χορηγήσετε συμπληρώνοντας τα πεδία «Θέμα»,  «Μήνυμα», κλπ. .

Σκοποί επεξεργασίας: Συλλέγουμε τις πληροφορίες που θα μας χορηγήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας με μοναδικό σκοπό να σας εξυπηρετήσουμε και να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ήτοι προκειμένου να επιτύχουμε και διασφαλίσουμε την άρτια εξυπηρέτησή σας.

 • 4. Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Στον Ιστότοπο ενδέχεται να περιέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για οιασδήποτε  φύσεως περιεχόμενο, πληροφορίες, αιτήματα κλπ.  που αναρτώνται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς. Η  «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.»  δεν ευθύνεται για τις πολιτικές ή πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το οιασδήποτε  φύσεως περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων.

5. Διαβίβαση σε Τρίτους

Η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» δύναται να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα αποκλειστικά και μόνο  υπό τους όρους που  ορίζει η εκάστοτε  ισχύουσα νομοθεσία και κατά τα  προβλεπόμενα σε αυτήν.  Ειδικότερα στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ως άνω, ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σε δημόσιες αρχές και άλλες ανεξάρτητες αρχές (λ.χ. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,  Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελικές Αρχές κλπ.) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. εταιρεία διαχείρισης πλατφόρμας αποστολής newsletters, εταιρεία αποστολής sms κλπ.)  καθώς επίσης, σε εταιρίες με ελεγκτικές, συμβουλευτικές και φορολογικές υπηρεσίες, μόνο στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης της εταιρίας (για περισσότερες πληροφορίες της αναφορικά με τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης επεξεργασίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων εδώ).

Σε περίπτωση, κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» οφείλει να ελέγχει εάν:

 • Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.

 • Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισμός  και εν γένει η κείμενη νομοθεσία (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ).

6. Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων

Για να αποτρέψει  μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια και ασφάλεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων, η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» έχει λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, τονίζεται ότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Λαμβάνονται, ωστόσο, όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall).

Η τήρηση σε φυσικό αρχείο πρωτοτύπων ή αντιγράφων εγγράφων που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, γίνεται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ασφάλειά τους τόσο από πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση (λ.χ. κλείδωμα, σύστημα συναγερμού, διαβίβαση σε σφραγισμένο φάκελο, διαβάθμιση εμπιστευτικότητας), όσο και από φθορά ή καταστροφή (λ.χ. σύστημα πυροπροστασίας, φύλαξη σε ερμάρια μη προσβάσιμα σε τυχόν πλημμύρα).

7. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

7.1. Η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» φροντίζει, ώστε τα Υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Επισημαίνεται ότι κάθε Υποκείμενο δύναται, οποιαδήποτε στιγμή  να ασκήσει τα δικαιώματά του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Ειδικότερα, κάθε Υποκείμενο έχει το  δικαίωμα:

 • Να ζητήσει ενημέρωση για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.»

 • Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Μπορεί να αιτηθεί να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται και να ελέγξει τη νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας.

 • Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων που τηρούνται και εφόσον αυτά διαπιστωθούν ελλιπή ή ανακριβή να προσκομίσει διορθωμένα.

 • Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν  προσωπικά δεδομένα του, εφόσον η διατήρηση αυτών δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον. 

 • Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

 • Να ζητήσει τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στο ίδιο το Υποκείμενο ή/και σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή θα παρασχεθούν  στο Υποκείμενο των δεδομένων ή σε τρίτο που έχει επιλέξει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανικά μορφή. Η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατή μόνο σε αυτοματοποιημένες επεξεργασίες.

 • Να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, για επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπου αυτή ήταν απαραίτητη. Στην περίπτωση αυτή ωστόσο, δεν επηρεάζεται η νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Υποκειμένου.

7.2. Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» στο email dpo@auteco.gr ή στο τηλέφωνο: 211 4800220

7.3.  Σε  περίπτωση που ασκηθεί οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αιτημάτων/δικαιωμάτων, η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» θα μεριμνήσει αμέσως για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας  γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε το αίτημά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr 

8. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

9. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου 

Η «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, ή/και για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτώνται στον ιστότοπο της «ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατη  επικαιροποιημένη έκδοση.

Για οποιοδήποτε ζήτημα άπτεται της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ή συσχετίζεται με αυτήν, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε  ισχύουσας νομοθεσίας.

Αναθεώρηση: 09 Φεβρουαρίου  2022

bottom of page